Disciplinski pravilnik

Na osnovu Člana 50 stav 2  i Člana 71 . Statuta  stonoteniskog saveza Centralne
Srbije,Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 18.01.2020 godine    . Usvojio je

 

 

 

D I S C I P L I N S K I    P R A V I L N I K
STONOTENISKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

 

 1. Opšte odredbe
Član  1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kazne za disciplinske prestupe u stonoteniskom sportu
stonotenikog saveza Centralne Srbije, kao i postupak za kažnjavanje izvršilaca disciplinkog prestupa.

 

 

Član  2.
Disciplinski prestup je povreda sportske discipline utvrđene ovim Pravilnikom za koji je predviđena
disciplinska kazna.
Član  3.
Disciplinsko kažnjavanje ima za cilj da preventivno deluje na izvršioce disciplinskih prestupa, da
razvija dobre drugarske odnose i da utvrđuje sportsku disciplinu u stonotenikom sportu.

 

 

Član  4.
Disciplinski postupak vodi i kaznu izriče Disciplinski sudija ili drugi organ određen ovim
Pravilnikom.
Član  5.
Za disciplinski prestup može se kazniti samo, ako je pre nego što je učinjen bio propisom predviđen
i za njega bila propisana kazna.
Član  6.
Disciplinski postupak može biti izvršen činjenjem i nečinjenjem.Disciplinski prestup je izvršen kada
je izvršilac činio ili bio dužan da čini, a posledica je nastupila.

 

 

Član  7.
Odredbe ovog Pravilnika primenjivaće se na svakog člana stonoteniskog saveza Centralne Srbije
( koji i van teritorije regiona izvrši disciplinski prestup).

 

 1. Odgovornost i kažnjavanje za disciplinski prestup

 

 

Član  8.
Za odgovornost za disciplinski prestup dovoljkan je nehat ukoliko propisom nije određeno da će se
kazniti samo za umišljaj.
Član  9.
Za disciplinski prestup može biti odgovoran:
igrač,
– sportski radnik,
– stonoteniska organizacija.

 

Član  10.
Za disciplinski prestup stonoteniske organizacije odgovara i stonoteniski radnik u toj organizaciji,
ako je do izvršenja prestupa došlo njegovom radnjom ili njegovim propustom.

 

 

Član  11.
Nije disciplinski prestup ona radnja koja je izvršena u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi.
Za disciplinski prestup nije odgovorno lice koje je radnju učinilo pod uticajem sile,pretnje,prinude ili
stvarne zablude.
Član  12.
Nepoznavanje propisa kojim je disciplinski prestup predviđen ne oslobađa odgovornosti izvršioc
prestupa.
Član  13.
Podstrekač i pomagač kazniće se kao da je disciplinski prestup i sam učinio.
Podstrekač i pomagač neće se kazniti ako disciplinski prestup nije izvršen.

 

 

Član  14.
Za pokušaj vršenja disciplinskog prestupa kazniće se samo ako je to propisom određeno.
Za pokušaj se može blaže kazniti.

 

 • Disciplinske kazne
Član 15.
Za disciplinske prestupe mogu se izreći sledeće kazne:
a) igračima i stonoteniskim radnicima

 

 

1. Zabrana igranja na određeno vreme u zemlji,
2. Zabrana igranja na određeni broj utakmica,
3. Zabrana igranja na određeno vreme u inostranstvu,
4. Zabrana vršenja funkcija na određeno vreme, i
5. Isključenje iz stonoteniske organizacije.

 

 1. stonotemiskim organizacijama

 

 

1. Opomene,
2. Zabrana nastupanja na određeno vreme na utakmicama u zemlji,
3. Zabrana nastupanja na određeni broj utakmica,
4. Zabrana nastupanja na određeno vreme na utakmicama u inostranstvu,
5. Novčana kazna, i
6. Isključenje stonoteniske organizacije iz stonoteniskog
saveza Centralne Srbije, po odluci Upravnog odbora.

 

 

c) Kazna zabrane igranja, odnosno nastupanja i kazna zabrane vršenja
funkcije ne može se izreći u dužem trajanju od 36 meseci.

 

Kazna pod tačkom 2.,3. i 4. pod b) može biti zamenjena delimično ili u celosti novčanom kaznom
klubu.
Vremenske kazne i zabrane igranja, odnosno nastupanja na određeni broj utakmica,odnosiće se na
prvenstvene, kup utakmice i igranje za selekciju regiona, što će zavisiti od vrste i težine prestupa.
Kazna opomene može se izreći za sve učinjene disciplinske prestupe predviđene ovim Pravilnikom,
ukoliko disciplinski organ u postupku utvrdi da je prestup ostao u pokušaju ili je delo učinjeno, ali
nisu nastupile štetne posledice, ili postoje druge olakšvajuće okolnosti, a po proceni organa
donošenjem ove mere se postiže svrha kažnjavanja.
Novčana kazna ne može biti manja od 500,oo din.(petsto dinara),ni veća od 5000,oo din.(pet hiljade
dinara), osim za prestupe za koje je ovim Pravilnikom granica novčane kazne posebno utvrđena.

 

 

Član  16.
Kada se za određeni diciploinski prestup vrši zamena određene vrste kazne u smislu Čl. 15. pod c,
a vezano za tačke 2,3 i 4, pod b,uzimaće se u obzir sve okolnosti koje utiču da zmena bude veća ili
manja (otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti), a naročito stepen odgovornosti,pobude iz koje je
prestup izvršen,težina posledice, kao i držanje izvršioca posle disciplinskog prestupa.

 

 

Član  17.
Pri odmeravanju kazne u slučaju povrata može se, ukoliko nije drugačije određeno,izreći stroža kazna
od propisane.
Stroža kazna ne može preći dvostruku visinu novčane ili druge kazne za taj prestup.
Stroža kazna ne može se izreći kad je od dana izdržane kazne pa do ponovnog prestupa proteklo više
od 2 ( dve) godine.
Član  18.
Ako je izvršilac prestupa jednom radnjom izvršio prestup, kazna mu se izriče po ovom propisu koji
predviđa strožu kaznu.Ako je izvršilac disciplinskog prestupa sa više radnji izvršio više prestupa,
a postupak se vodi pred jednim disciplinskim sudijom ili drugim organom, utvrdiće se predhodna
kazna za svaki prestup, pa će se izreći jedinstvena kazna koja ne može preći dvostruku visinu najteže
utvrđene kazne.
Član  19.
Disciplinski postupak ne može se pokrenuti kad protekne 6 (šest) meseci od dana kada je prestup
izvršen.
Rešenjem izrečena disciplinska kazna ne može se izvršiti kad protekne 6 (šest) meseci od dana
pravosnažnosti tog rešenja.
Član  20.
Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog stonoteniskog organa,preduzetom radi gonjenja za
disciplinski prestup, odnosno radi izvršavanja disciplinske kazne ozvaničenog u vidu pismene odluke.
Disciplinski postupak u svakom slučaju ne može se pokrenuti,a niti se može izvršiti disciplinska kazna
kad istekne dvostruko vreme određeno u Čl. 19. ovog Pravilnika,odnosno 12 (dvanaest) meseci.

 

 1. Disciplinski prestupi

 

 1. Opšti prestupi
Nesportsko ponašanje
Član  21.
Igrač ili stonoteniski radnik koji se nesportski ponaša prema igračima, stonoteniskim radnicima
i gledaocima, kazniće se zabranom igranja ili vršenja funkcija do 6 (šest) meseci ili zabranom
igranja od 1 (jedne) do 6 (šest) utakmica, uz istovremeno novčanu kaznu njegovoj organizciji
( klubu) od 500,oo do 2000,oo dinara.

 

 

Fizički napad
Član  22.
Igrač ili stonoteniski radnik koji fizički napadne proticničkog ili svog igrača ili stonoteniskog radnika
ili gledaoca, kazniće se zbranom igranja ili vršenja funkcije do 12 (dvanaest) meseci ili zabranom
igranja od 6 (šest) do 12 (dvanaest) utakmica,uz istovetnu novčanu kaznu njegove osnovne
organizacije (kluba) od 1000,oo do 5000,oo dinara.
Ako se pri vršenju prestupa iz predhodnog stava nanese teška telesna povreda kazniće se do dvostruke
visine kazne iz tačke 1. ovog člana.
Za pokušaj, kazna će se odmeriti prema visini iz Člana 21.

 

 

Uvreda  i kleveta
Član  23.
Igrač ili stonoteniski radnik koji uvredi, iznosi ili prenosi neistinu o stonoteniskoj organizaciji
igračima i stonoteniskim radnicima,kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja funkcije do 6 (šest)
meseci ili zabranom igranja od 1 (jedne) do 6 (šest) utakmica.
Ako prestup iz predhodne tačke izvrši stonoteniska organizacija kazniće se novčanom kaznom od
500,oo do 2000,oo dinara.
Vrbovanje
Član  24.
Igrač ili stonoteniski radnik koji nagovara drugog igrača da uz bilo kakvu materijalnu nadoknadu ili
korist pređe u drugu stonotenisku organizaciju, kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja
funkcija do godinu dana.
Istom kaznom kazniće se igrač koji prihvati ponudu da za novac pređe u    drugu stonotenisku
organizaciju (klub).
Stonoteniska organizacija koja izvrši prestup iz tačke 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom
od 1000,oo do 2000,oo dinara.
Navedeni prestupi uzeće se u obzir ako se sve dešava za vreme takmičenja i učestvovanja u ligama ,
te takmičenjima za rang listu, a očito se negativno održava na igrače u pitanju – nedovoljnim
zalaganjem i pokazanim veoma slabim igračkim rezultatima.

 

 

Nagovaranje
Član  25.
Igrač ili stonoteniski radnik koji nagovara igrača da ne igra prema svojim mogućnostima ili da radi

 

protiv interesa svoje organizacije, kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja funkcije do godinu
dana ili zabranom igranja od 6 (šest) do 12 (dvanaest) utakmica.
Istom kaznom kazniće se i igrač koji postupi po nagovoru.
Stonoteniska organizacija koja izvrši prestup iz tačke 1.ovog člana kazniće se novčanom kaznom
od 1000,oo do 2000,oo dinara.

 

 

Član  26.
Stonoteniska organizacija koja poklanja ili obećanjem poklona ili neke druge koristi nagovara drugu
stonotenisku organizaciju ili njene igrače da igraju da to bude od interesa za neku od stonoteniskih
organizacija u takmičenju,kazniće se zabranom nastupanja do 6 (šest) meseci.
Istom kaznom ili novčanom od 1000,oo do 2000,oo dinara kazniće se i stonoteniska organizcija
koja prima ili prihvati obećanje poklona ili druge koristi.
Igrač ili stonoteniski radnik koji saučestvuje u vršenju prestupa iz predhodnih tačaka ovog člana
kazniće se zabranom igranja, odnosno vršenja funkcije do 6 (šest) meseci.

 

 

Član  27.
Igrač ili stonoteniski radnik koji prijemom ili obećanjem poklona ili neke koristi nagovara stonoteni-
skog radnika da čini nešto protivno propisima stonoteniskih organizacija,odnosno da ne čini ono što je
dužan činiti prema propisima stonoteniskih orgnizcija,kazniće se zabranom igranja, odnosno vršenja
funkcija do 6 (šest) meseci.
Istom kaznom kazniće se stonoteniski radnik koji primi poklon, obećanje poklon ili neke koristi za
izvršenje prestupa iz predhodne tačke.

 

Otežavanje dokazivanja i postupaka

 

 

Član  28.
Igrač ili stonoteniski radnik koji lažno svedoči ili na drugi način oteža stonoteniskim organima
utvrđivanje materijalne istine i sprovođenje postupka, kazniće se zabranom igranja ili vršenja
funkcije do 6 (šest) meseci.

 

 

Neodazivanje pozivu
Član  29.
Igrač ili stonoteniski radnik koji se ne odazove pozivu stonoteniskog organa i to ne opravda u roku
od 24 časa, kazniće se opomenom , a u ponovljenom slučaju zabranom igranja,odnosno vršenja
funkcije do 6 (šest) meseci.

 

 

Neizvršavanje odluka
Član  30.
Igrač ili stonoteniski radnik koji ne postupi po zahtevu, odluci ili rešenju stonoteniskih organa,kazniće
se zabranom igranja, odnosno vršenja funkcije do 6 (šest) meseci uz istovremenu novčanu kaznu
njegovog kluba od 500,oo do 1000,oo dinara.
Ako prestup iz predhodne tačke izvrši stonoteniska organizacija kazniće se zabranom nastupanja od
6 (šest) meseci ili novčanom kaznom od 1000,oo do 3000,oo dinara.

 

Obmanjivanje i dovođenje u zabludu
Član  31.
Igrač ili stonoteniski radnik koji sa namerom obmanjuje ili dovodi u zabludu stonotenisko ruko-
vodstvo u ma kom pogledu kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja funkcije do 6 (šest) meseci.
Stonoteniska organizacija koja vrši prestup iz predhodne tačke kazniće se zabranom nastupa do
nastupa do 6 (šest) meseci ili novčanom kaznom od 2000,oo dinara.

 

 

Nesavestan  rad
Član  32.
Stonoteniski radnik koji kršenjem propisa ili na drugi način očigledno nesavestno postupa u obavljanju
poverenih dužnosti kazniće se zabranom vršenja svake funkcije do 36 meseci.

 

 

Prikrivanje
Član  33.
Igrač, stonoteniski radnik ili stonoteniska organizacija koji saznaju za izvršeni disciplinski prestup,
pa ga ne prijave ili ne pokrenu disciplinski postupak kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja
funkcije do 6 (šest) meseci ili zabranom igranja od 6 (šest) do 12 (dvanaest) utakmica, a
stonoteniska organizacija novčanom kaznom od 2000,oo do 5000,oo din.

 

Podnošenje lažne prijave

 

 

Član  34.
Igrač ili stonoteniski radnik koji podnese neistinitu prijavu protiv igrača,stonoteniskog radnika ili
stonoteniske organizacije kazniće se zabranom igranja,odnosno vršenja funkcije do 6 (šest) meseci ili
zabranom igranja od 6 (šest) do 12 (dvanaest) utakmica.

 

Razdor u stonoteniskoj organizaciji

 

 

Član  35.
Igrač ili stonoteniski radnik koji seje tazdor u stonoteniskoj organizacijikazniće se zabranom igranja,
odnosno vršenja funkcije do 36 meseci.

 

 1. Prestupi u vezi sa registracijom
Član  36.
Igrač koji stonoteniskoj organizaciji prilikom registracije da lažne podatke ili netačne podatke kazniće
se zabranom igranja do 1 (jedne) godine.
Istom kaznom kazniće se igrač koji unosi ili prepravlja podatke u stonoteniskoj legitimaciji.
Stonoteniski radnik sa čijom radnjom se izvrši nepravilna registracija kazniće se zabranom vršenja
funkcije do 1 (jedne) godine.
Član  37.
Igrač koji se bez ispisnice registruje za novi klub (ako registracioni organ ne ozakoni taj prelazak
do tada) kazniće se zabranom igranja do 6 (šest)meseci,a nova organizacija (klub) za koji je nastupio
i novčanom kaznom od 5000,oo dinara.

 

Nepravilna  nastupanja
Član  38.
Igrač koji nastupi na javnoj utakmici, a nema pravo nastupanja, kazniće se zabranom igranja
do 6 (šest) meseci.
Stonoteniski radnik koji omogući nastupanje igrača koji nije stekao pravo igranja kazniće se
zabranom vršenja funkcije do 6 (šest) meseci.
Osnovna stonoteniska organizacija u kojoj nastupi igrač koji nema pravo igranja, kazniće se
novčanom kaznom od 2000,oo do 5000,oo dinara.
Član  39.
Igrač koji nastupi na javnoj utakmici, a nije lekarski pregledan ili mu je lekar zabranio nastup,
kazniće se zabranom igranja od 2 (dve) do 6 (šest) utakmica.
Osnovna stonoteniska organizacija koja ne organizuje zdravstveni pregled igrača kazniće se
novčanom kaznom do 5000,oo dinara.
Član  40.

Igrač koji nastupi na utakmici, a nalazi se pod suspenzijom ili pod kaznom zabrane igranja,kazniće

se zabranom igranja od 2 (dve) do 6 (šest) utakmica.
Osnovna stonoteniska organizacija u kojoj nastupi takav igrač kazniće se zabranom igranja
do 6 (šest) meseci ili novčanom kaznom do 5000,oo dinara.
Član  41.
Osnovna stonoteniska organizacija koja odigra prijateljsku utakmicu u zemlji ili u inostranstvu,
a nalazi se pod suspenzijom ili kaznom zabrane nastupa, kazniće se zabranom nastupanja
do 6 (šest) meseci i novčanom kaznom od 5000,oo din.
Istom kaznom kazniće se organizacija koja nastupi protiv stonoteniske organizacije koja se nalazi
pod suspenzijom ili kaznom, a znala je ili je morala znati da se ona nalazi pod suspenzijom,
odnosno kaznom.
Za prestup iz predhodnih stavova kazniće se odgovorni stonoteniski radnici zabranom vršenja
funkcije do 1 (jedne) godine.

 

 

3. Slaba organizacija utakmice i odustajanje od takmičenja
Član  42.
Osnovna stonoteniska organizacija koja neopravdano izaziva prekid utakmice kazniće se
zabranom nastupanja do 6 (šest) meseci ili novčano do 5000,oo dinara.
Igrač ili stonoteniski radnik čijom krivicom utakmica bude prekinuta kazniće se zabranom
igranja, odnosno vršenja funkcije do 1 (jedne) godine ili zabranom igranja od 6 (šest)
do 12 (dvanaest) utakmica.
Član  43.
Osnovna stonoteniska organizacija koja ne obezbedi potrebne uslove za normalno odvijanje utakmice
na svom terenu kazniće se novčanom kaznom do 2000,oo dinara,a u ponovljenom slučaju zabrnom
nastupa na svom terenu do 6 (šest) meseci ili zabranom nastupanja od 2 (dve) do 6 (šest)
utakmica.
Osnovna stonoteniska organizacija koja neopravdano ne nastupi na utakmici u takmičenju za koje se
prijavila kazniće se novčanom kaznom od 2000,oo dinara do 5000,oo dinara.

 

Član  44.
Osnovna stonoteniska organizacija koja prema Pravilniku o takmičenju neopravdano odustane od
daljeg takmičenja za koje se prijavila, a ima pravo u tom rangu da učestvuje,u sledećoj takmičarskoj
sezoni može nastupiti samo u najnižem rangu takmičenja.

 

 1. Prestupi u vezi sa međunarodnim takmičenjima

 

 

Član  45.
Osnovna stonoteniska organizacija koja otputuje na turneju u inostranstvo bez prijave i odobrenja
Saveza kazniće se zabranom nastupanja u inostranstvo do 1 (jedne) godine i novčanom kaznom
do 5000,oo dinara.
Igrač ili stonoteniski radnik koji učini prestup iz predhodnog stava kazniće se zabranom igranja
ili vršenja funkcije do 1(jedne) godine ili zabranom igranja od 6 (šest) do 12 (dvanaest)utakmica.

 

 

Član  46.
Osnovna stonoteniska organizacija koja u inostranstvo postupa na štetu ugleda stonoteniske organi-
zacije kazniće se zabranom nastupanja u inostranstvo do 1 (jedne) godine i novčanom kaznom
do 5000,oo d.
Član  47.
Osnovna stonoteniska organizacija koja u zemlji odigra utakmicu sa stranom ekipom bez odobrenja
kazniće se novčanom kaznom do 2000,oo din.
Sudija koji sudi utakmicu između domaće i strane ekipe, a za tu utakmicu nema odobrenje, kazniće se
zabranom svakog suđenja do 6 (šest) meseci.

 

 

5. Posebni prestupi u vršenju sudijske dužnosti
Član  48.
Sudija koji u određenom vremenu ne dođe da vodi utakmicu za koju je delegiran, a to ne opravda,
kazniće se zabranom suđenja do 6 (šest) meseci.
Sudija koji ne vodi utakmicu za koju je delegiran, a to ne opravda, kazniće se zabranom suđenja
suđenja do 6 (šest) meseci.
Član  49.
Sudija koji utakmicu ne sudi odeven po propisima,kazniće se zabranom suđenja do 6 (šest)meseci.

 

 

Član  50.
Sudija koji prilikom suđenja krši pravila igre i pokazuje nepoznavanje tih pravila i drugih propisa,
kazniće se zabranom suđenja do 1 (jedne) godine.
Član  51.
Sudija koji sudi utakmicu u inostranstvo za koju nije delegiran, zabranom suđenja do 6 (šest)
meseci, a koji je delegiran, a ne ode u inostranstvo, kazniće se zabranom suđenja do 1 (jedne)
godine.
Član  52.
Sudija koji u određeno vreme ne podnese izveštaj sa utakmice koju je sudio, kazniće se zabranom
suđenja do 6 (šest) meseci.

 

 1. Finansisko – materijalni propisi
Član  53.
Osnovna stonoteniska organizacija koja ne plati određene doprinose ili utvrđena davanja stonoteniskim
forumima do određenog roka, kazniće se novčanom kaznom do 2000,oo dinara.
Stonoteniski radnik koji izvrši prestup iz predhodnog stava kazniće se zabranom vršenja funkcije
do 6 (šest) meseci.

 

 1. Disciplinski postupak

 

 1. Načela u postupku disciplinskog sudije

 

 

Član  54.
Disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ koji vodi postupak radi i rešava na osnovu ovog
Pravilnika i drugih propisa Stonoteniskog saveza.
Disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ koji vodi postupak dužan je da utvrdi istinite činjenice
koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rešenja.On je dužan da sa jednakom pažnjom
ispita kako okolnosti koje terete izvršioca prestupa i okolnosti koje mu služe za odbranu.

 

 

Član  55.
Pre donošenja rešenja izvršilac prestupa treba da bude saslušan o predmetu zbog kojeg se protiv njega
vodi postupak.Pod saslušanjem se podrazumeva i davanje pismene izjave.
Ako uredno pozvan izvršilac prestupa odbije da u ostavljenom roku dođe na saslušanje ili ne dostavi
pismenu izjavu, postupak će se nastaviti i bez saslušanja,odnosno bez izjave izvršioca prestupa.
Pod uredno pozvani podrazumeva se dostava poziva za pismenu izjavu na adresu stonoteniske
organizacije čiji je član izvršilac prestupa.
Član  56.
U dosciplinskom postupku disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ ocenjuje dokaz po slobodnom
uverenju.
Disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ vodi postupk i donosi rešenje u okviru svoje nadležnosti.

 

 

Član  57.
Disciplinski postupak se vodi sa što manje troškova i gubitka vremena za sve učesnike u postupku,
ali tako da se pribavi sve što je potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenja
zakonitog i pravilnog rešenja.
Član  58.
Protiv rešenja disciplinkog sudije ili drugog disciplinskog organa može se izjaviti žalba.
Rešenje drugostepenog organa je konačno.

 

 1. Organi za vođenje postupk
Član  59.
Disciplinski postupak u prvom stepenu vodi disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ izabran na
sednici Upravnog odbora stonoteniskog saveza Centralne Srbije
Mandat disciplinskog sudije traje 4 (četri) godine.

 

 1. Nadležnost
Član  60.
Disciplinski sudija rešava u prvom stepenu o svim disciplinskim prestupima koje izvrše:
– igrači, stonoteniski radnici i osnovne stonoteniske organizacije na
takmičenjima koje organizuje stonoteniski savez Centralne Srbije,
– igrači, stonoteniski radnici i osnovne stonoteniske organizacije na
republičkim i međunarodnim takmičenjima, ukoliko su klubovi iz
Regionalnog saveza,
– osnovne i stručne stonoteniske organizacije u vršenju obaveza
prema Regionalnom stonoteniskom savezu,
– stonoteniski radnici  stonoteniskog saveza Centralne Srbije, i
– u drugim slučajevima utvrđenim propisima.
Član  61.
Upravni odbor stonoteniskog saveza Centralne Srbije rešava u drugom stepenu na izjavljene žalbe
protiv odluka disciplinskog sudije.
Član  62.
Sukob nadležnosti između disciplinskih organa rešava disciplinski organ višeg stepena.
Protiv rešenja kojim je rasprvljen sukob nadležnosti može se izjaviti žalba nadležnom organu
Stonoteniskog saveza Srbije.
Član  63.
Disciplinski organ izuzeće se iz disciplinskog postupka kad postoje okolnosti koje mogu izazvati
opravdanu sumnju u njegovu pristrasnost.
Izuzeće se od odlučivanja lica koja su odlučivanjem učestvovala u postupku za donošenje
prvostepenog rešenja.

 

 1. Pokretanje i tok postupka
Član  64.
Disciplinski postupak može se pokrenuti predlogom:
– igrača, stonoteniskog radnika,
– stonoteniske organizacije ili njenog organa,
-po sopstvenoj inicijativi disciplinskog sudije ili drugog disciplinskog organa.

 

 

Član  65.
Predlog se sastavlja pismeno ili usmeno na zapisnik, a podnosi se nadležnom disciplinskom sudiji
ili drugom disciplinskom organu.
Ukoliko je predlog podnet ne nadležnom organu, ovaj je dužan da ga odmah dostavi nadležnom
disciplinskom sudiji, odnosno drugom disciplinskom organu.

 

 

Član  66.
Pre pokretanja postupka disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ će utvrditi svoju ndležnost
i blagovremenost predloga za pokretanje diciplinskog postupka.
Kad utvrdi svoju nadležnost i blagovremenost prijave – predlog, disciplinski sudija rešenjem pokreće
disciplinski postupak, ako utvrdi postojanje osnovne sumnje da je izvršen disciplinski prestup.

 

Član  67.
Pošto utvrdi svoju nadležnost i rešenjem pokrene disciplinski postupak,disciplinski sudija ili drugi
disciplinski organ određuje koje će se radnje u postupku izvesti i kojim dokaznim sredstvima,kao i
ceni i druge predloge i izjave date u postupku, a radi utvrđivanja materijalne istine (kojim redom i u
kom roku,dali sprovesti rasprvu ili ne, izvršiti saslušanje,suočenje ili samo uzeti izjave itd.).
Pokretanje i tok postupka u ekonomisanju vremenom, određuje disciplinski sudija prema okolnostima
pojedinog slučaja, a prema podnetim dokazima,te ukoliko utvrdi pravo činjenično stanje,može i bez
posebnog pokretanja doneti rešenje o kazni.
U obrazloženju rešenja to se mora navesti.
Član  68.
Disciplinski postupak sprovodi se brzo i kratko, ali tako da se time ne ometa donošenjee pravilnog
rešenja u disciplinskom postupku.
Dokazivanje će se ograničiti na činjenicama koje su bitne za utvrđivanje materijalne istine.

 

 

Član  69.
U disciplinskom postupku saslušavanje izvršioca prestup,svedoka i pribavljanja ostalih dokaznih
sredstava vodi disciplinski sudija ili drugi disciplinski organa kada to nije dostavljeno u izveštajima
sa takmičenja ili drugom obliku (zapisnička primedba,kratka prijava o slučaju i sl.).
Pribavljanje dokaza vrši se preko zamoljenih stonoteniskih organa i organizacija.
Član  70.
Kada se radi o složenoj stvari i kada su potrebna stručna objašnjenja, disciplinski sudija ili drugi
organ može pozvati stonoteniske stručnjake radi ocene i davaanja mišljenja.

 

 

Član  71.
Izvršilac disciplinskog prestupa ima pravo i obavezu da o svom trošku bude pozvan i učestvuje u
postupku radi zaštite svojih prava i interesa kad to izričito zahteva, ali u roku koji je vezan za
okončanje postupka predviđen ovim Pravilnikom.
Član  72.
Pojedinim radnjama koje se preduzimaju u toku saslušanja sastaavlja se zapisnik.
U zapisnik se unosi bitna sadržina preduzete radnje.
Zapisnik potpisuje službeno lice koje vodi postupak, saslušano lice (izvršilac prestupa ili svedok)
i zapisničar.

 

 1. Suspenzija
Član  73.
Igrač, stonoteniski radnik i osnovna stonoteniska organizacija suspendovaće se ako izvrše disciplinski
prestup koji je po svojoj sadržini takav da bi bilo štetno za interese stonoteniskog sporta da i dalje
produže sa aktivnošću u stonoteniskom sportu.
Član  74.
Suspenzija može biti:
– Automatska ili
– Po odluci disciplinskog sudije ili drugog disciplinskog organa ili na
to ovlašćenog stonoteniskog organa.

 

Član  75.
Automatska suspenzija nastupa:
– kad igrač ili stonoteniski radnik bude isključen sa javne utakmice
ili iz redova stonoteniskog foruma čiji je član,
– kad igrač ili stonoteniski radnik neopravdano odbije da dođe na
saslušanje ili da da izjavu ovlašćenom stonoteniskom radniku ili
stonotenisko organu ili kada ne podnese utvrđene izveštaje u vršenju svojih dužnosti,
– kad sudija ne dođe da sudi utakmicu za koju je delegiran, a o svojoj sprečenosti
u ostavljenom roku pismeno ne obavesti stonoteniski organ koji ga delegira,
– kad je protiv igrača ili stonoteniskog radnika pokrenut krivični postupak,
– kad stonoteniska organizcija neopravdano napusti teren
– igru i izazove prekid utakmice,
– kad stonoteniska organizacija ne plati finansiske obaveze ili ne izvrši pravosnažno
kaznu,
– kad stonoteniska organizacija pravi smetnje svom igraču da se odazove na pripreme
selekciju regiona,
– kada igrač ili stonoteniski radnik ne vrati stonotenisku opremu i rekvizite koji se ne
tretiraju kao potrošni materijal, i
– u drugim slučajevima predviđenim propisima.
O automatskoj suspenziji određenog lica ili organizacije treba odmah izvestiti nadležne takmičarske
ili druge organe.
O automatskoj suspenziji treba da bude izvešten nadležni organ, a to treba da učine sudije,oficijalni
predstavnik osnovne organizacije ili saveza.
Član  76.
Suspenzija na osnovu odluke disciplinskog sudije može se izreći u svim slučajevima kada je za
izvršeni prekršaj predviđena teža kazna ili se ometa,otežava naloženo izvršenje neke obaveze u toku
vođenja postupka.
Član  77.
Suspenzija može trajati 30 (trideset) dana.
Disciplinski sudija uz saglasnost drugostepenog disciplinskog organa može produžiti suspenziju za još
30 (trideset) dana u koliko to posebne okolnosti zahtevaju.
Istekom rokova u predhodnom stavu prestaje suspenzija.
Disciplinski sudija može,rešenjem na zahtev igrača,stonoteniskog radnika ili stonoteniske organizacije,
doneti odluku o skidanju suspenzije,u koliko nađe da se postupak može okončati i bez suspenzije
donošenjem rešenja.
Ovu odluku na kvalifikacionim i drugim turnirima mogu doneti i organi unapred utvrđeni koji
rukovode takmičenjem na tom turniru.
Suspenzija koju je ozrekao ovlašćeni organ može on sa ili u postupku nadležni disciplinski sudija ili
drugi disciplinski organ skinuti.
Protiv ovih odluka nema mesta žalbi.
Član  78.
Automatska suspenzija usled pokretanja krivičnog postupka traje do donošenja pravosnažne presude
suda koji vodi krivični postupak.

 

Član 79.
Sve vreme pod suspenzijom uračunava se u kaznu.

 

 1. Rešenje
Član  80.
Na osnovu ćinjenica utvrđenih u postupku nadležni disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ
donosi rešenje.
Rešenje se donosi u pismenom obliku.
Rešenje sadži:
Naziv, ime diciplinskog sudije ili drugog diciplinskog organa koji donosi rešenje predmet
postupka, izreku, obrazloženje, upustvo o žalbi, kao i broj, datum, potpis i pečat disciplinskog sudije
ili drugog disciplinskog organa, ili nadležnog organa u čijem je sastavu i disciplinski organ.
Rešenjem o disciplinskom prestupu odlučuje se i o troškovima postupka (troškovi organa za vođenje
postupka – dnevnice, putni troškovi, hartije, daktilograf, poštanski troškovi i dr.).

 

 

Član  81.
U zameni za vremenske, novčane kazne i troškovi disciplinskog postupka padaju na teret osnovne
ili druge stonoteniske organizacije protiv čijeg člana je vođen postupak ili je kažnjen za disciplinski
prestup.
Član  82.
Rešenje se donosi najdalje u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave predloga za
diciplinski prestup.
U složenim slučajevima donošenja rešenja može se produžiti,ali najviše za sledećih 30 (trideset)dana.
U koliko se u naznačenim rokovima ne donese rešenje, zainteresovana strana može se obratiti
višem nadležnom organu sa zahtevom da on donese rešenje.

 

 

Član  83.
Rešenje se dostvlja najdalje za 3 (tri) dana od dana donošenja, izvršiocu prestupa lično na njegovu
adresu ili preko njegove organizacije, putem pošte, a shodno odredbama Zakona o opštem upravnom
postupku o dostvljanju pisama strankama u postupku.
Rešenje se dostavlja i njegovoj osnovnoj organizaciji, zatim organu za registraciju te organizacije,
takmičarskoj komisiji, rukovodiocu takmičenja koji sprovodi takmičenje u tom rangu u kojoj je ta
osnovna organizacija i arhivi organizacije kome pripada disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ
koji vodi postupak.
Registracionom organu, takmičarskoj komisiji, rukovodiocu takmičenja i arhivi rešenje se dostavlja
tek pošto postane pravosnažno i izvršno.
Član  84.
Protiv rešenja donetog u disciplinskom predmetu može se izjaviti žalba drugostepenom disciplinskom
organu.
Drugostepeni disciplinski organi su: izvršni organ osnovnih i stručnih organizacija (izvršni odbori,
predsedništva, upravni odbori i sl,), ili drugi organi određeni Pravilnikom ili drugim propisima
nadležne stonoteniske organizacije.

 

Član  85.
Žalbu mogu podneti:
– kažnjeni,
– podnosilac prijave – predloga za pokretanje postupka
– osnovna stonoteniska organizacija kažnjenog i zainteresovani organi i organizacije.

 

 

Član  86.
Žalba se podnosi u roku od 8 (osm) dana od dana dostave rešenja.
Žalba se predaje pismeno ili usmeno na zapisnik kod disciplinskog sudije ili drugog organa koji je
doneo rešenje.
Žalba izjavljena pismeno upućuje se preporučenom pošiljkom putem pošte disciplinskom sudiji ili
drugom disciplinskom organu koji je doneo ožalbeno rešenje.

 

 

Član  87.
Neblagovremenu i nedopuštenu žalbu odbaciće rešenjem disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ
kome je žalba predata.
Protiv rešenja o odbacivanju neblagovremene i nedopuštene žalbe može se izjaviti žalba.

 

 

Član  88.
Ako je disciplinski sudija koji je doneo rešenje o izvršenom prestupu usvoji u celini činjenice iznete
u žalbi može rešenje o prestupu izmeniti.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba.
Član  89.
Kada disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ koji je doneo rešenje, nađe da je podneta žalba
blagovremena i dopuštena, a nije novim rešenjem zamenio ranije rešenje,koje se žalbom pobija,
dužan je bez odlaganja proslediti žalbu drugostepenom organu nadležnom za rešavanje žalbe.
Uz žalbu je dužan dostaviti svoje mišljenje i sav raspoloživi materijal koji se odnosi na predmet
disciplinskog postupka.
Član  90.
Ako je žalba neblagovremena i nedopuštena, a disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ
propusti da je radi toga odbaci, odbaciće je drugostepeni organ, nadležan za rešavanje žalbe.
Ako žalbu nije odbacio,drugostepeni organ uzima predmet u rešavanje.
Drugostepeni organ može žalbu odbiti i potvrditi rešenje, delimično uvažiti žalbu ili u celosti,
pa izmeniti prvostepeno rešenje ili ga poništiti i vratiti na ponovni postupak.

 

 

Član  91.
Rešenje po žalbi mora se doneti i dostaviti čim pre, a najdalje u roku od 30 (trideset) dana od dana
podnošenja žalbe.
Dan podnošenja žalbe računa se od dana predaje pošti – žalbe.
Drugostepeni organ koji rešava o žalbi, šalje svoje rešenje sa spisima predmeta prvostepenom organu
– disciplinskom sudiji, a ovaj otpravke rešenja dostavlja zainteresovanim licima u postupku po žalbi,
te shodno članu 85. ovog Pravilnika.
Rešenje drugostepenog organa je konačno i protiv njega nema mesta redovnim pravnim sredstvima.

 

Član  92.
U vremenu određenom za podnošenje žalbe i kada je žalba izjavljena, rešenje se ne može izvršiti.
Izuzetno rešenje se može izvršiti i u žalbenom postupku, i pošto je žalba najavljena ili ne, ako se radi
o preduzimanju hitnih mera u interesu stonoteniskog sporta.
U tom slučaju, u rešenju o disciplinskom postupku mora se navesti kad žalba ne odlaže izvršenje
takvog rešenja.

 

 1. Vanredna pravn sredstva
Član  93.
a) Obnova postupka
Disciplinski postupak završen konačnim rešenjem, protiv kojeg nema mesta žalbi,obnoviće se :
– ako je rešenje doneto na osnovu lažnih dokaza;
– ako je do donošenja rešenja došlo kao posledica disciplinskog prestupa;
– ako je u donošenju rešenja učestvovalo neovlašćeno lice ili lice koje je moralo biti izuzeto;
– ako se sazna za nove činjenice ili nove dokaze koji bi mogli dovesti do drugačijeg rešenja
da su bili uzeti u obzir ili posredno upotrebljeni u ranijem postupku.

 

 

Član  94.
Obnovu postupka može tražiti predlogom lice koje je ovlašćeno da izjavi žalbu na rešenje,kao i
disciplinski sudija ili drugi disciplinski organ po služnenoj dužnosti.
Obnovu postupka se nemože predlogom tražiti, niti se može pokrenuti, posle isteka od 30 (trideset)
dana od dana pravosnažnosti rešenja.
Član  95.
O predlogu za obnovu postupka rešava onaj disciplinski organ koji je doneo rešenje kojim je postupak
okončan.
Član  96.
Predlog za obnovu postupka predaje se lično ili se šalje disciplinskom sudiji ili drugom disciplinskom
organu koji je doneo rešenje kojim je postupak okonćan.
Disciplinski organ koji rešava po predlogu za obnovu postupka,odluku donosi u roku od 30 (trideset)
dana od dana prijema predloga.
Član  97.
U oceni predloga za obnovu postupka disciplinski organ može: predlog odbaciti,konačno rešenje o
disciplinskom postupku ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem.
Rešenje o obnovi postupka ne zadržava izvršenje donetog rešenja u disciplinskom postupku.
Protiv rešenja donetog po zahtevu za obnovu postupka, kao i protiv rešenja donetog u obnovljenom
postupku, može se izjaviti žalba Upravnom odboru stonoteniskog saveza Centralne Srbije.

 

Član  98.

b) Zaštita zakonitosti
Protiv konačnog rešenja u disciplinskom postupku, na predlog zainteresovane i ovlašćene stranke,
Upravni odbor nadležnog stonoteniskog saveza može da pokrene postupak za zaštitu zakonitosti,
ako smatra da su rešenjem povređeni propisi u stonoteniskom sportu.

 

Predlog za zaštitu zakonitosti može se podneti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja
drugostepenog rešenja kažnjenom.
O podnetom predlogu za zaštitu zakonitosti Upravni odbor donosi odluku na svojoj sednici.
Povodom predloga za zaštitu zakonitosti Upravni odbor nadležnog stonoteniskog saveza može
poništiti pobijeno rešenje ili predlog odbiti.
Protiv odluke Upravnog odbora nema više mesta nikakvim žalbama,peticijama i sl,i po njoj se postupa.

 

Član 99.

 1. Vanredno ublažavanje kazne

 

 

Izuzetno, kada postoje nesumljivi dokazi da je rešenje disciplinskog sudije ili drugog disciplinskog
organa sa kažnjavanjem postiglo svoju svrhu, Upravni odbor nedležne stonoteniske organizacije,
u kojoj je disciplinski organ izrekao kaznu, može doneti odluku o ublažavanju ili oslobađanju
daljeg izvršenja kazne.

 

 1. Izvršenja rešenja u disciplinskom postupku

 

 

Član  100.
Rešenje doneto u disciplinskom postupku izvršuje se pošto postane izvršno:
Rešenje postaje izvršno:
– istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena,
– dostavljanjem rešenja, ako žalba nije dopuštena,
– dostavljanjem rešenja, kojom se žalba odbacuje ili odbija.
Drugostepeno konačno rešenje kojim je izmenjeno prvostepeno rešenje postaje izvršno
dostavljanjem kažnjenom.
Član  101.
Izvršenje rešenja sprovode osnovne i stručne stonoteniske organizacije.
Član  102.
O svim pravosnažno izrećenim kaznama vodi se evidencija kod disciplinskog sudije ili drugog
disciplinskog organa, kao i u osnovnim stručnim stonoteniskim organizacijama i u organima koji
vrše registraciju i sprovode takmičenja tog ranga.
Kazna se upisuje u člansku knjižicu.
Ako izvršilac prestupa u roku od 2 (dve) godine po izdržanoj kazni ne izvrši novi prestup smatraće se
kao da nije kažnjavan i brisaće se iz postojeće evidencije, iz stava 1. ovog člana.

 

 

Član  103.
Organizacije iz člana 104. stav 1. ovog Pravilnika dužne su da po službenoj dužnosti prate izvršenje
rešenja o odnosnoj kazni.

 

 1. Prelazne i završne odredbe
Član  104.
Disciplinski Pravilnici klubova-osnovnih stonoteniskih organizacija i udruženja u okviru
stonoteniskog saveza Centralne Srbije ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

 

Član  105.
Disciplinski postupak koji se nalazi u toku, a na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, raspraviće se i
doneti rešenje po propisima koji su važili dostupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

 

Član  106.
U predviđene kazne vremenski utvrđene računaće se samo vreme u toku takmičarskog perioda
odnosno takmičarske sezone.
Vreme pauze u međusezoni i letnjem periodu neće se uzimati u vreme trajanja izrečene kazne.

 

 

Član  107.
Novčane kazne predviđene ovim Pravilnikom, u slučaju poremećaja njihove vrednosti u odnosu na
vrednosti dinara mogu se korigovati posebnom odlukom Upravnog odbora Regionalnog stonoteniskog
saveza.

 

 

Član  108.
U pogledu drugih elemenata postupka primenjivaće se odredbe Zakona o krivičnom postupku
ukoliko ovim Pravilnikom nije to već regulisano.

 

 

Član  109.
Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležni su Skupština i Upravni odbor
stonoteniskog saveza Centralne Srbije.
Član  110.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane Upravnog
odbora stonoteniskog saveza Centralne Srbije.

 

 

stonoteniski savez Centralne Srbije.

 

18 januar 2020 god

Visits: 789
Total: 343626
Total Page Visits: 718 - Today Page Visits: 1