Pravilnik o nagradama i priznanjima

 

STONOTENISKI SAVEZ CENTRALNE SRBIJE

 

 

Na osnovu Čl. . i Čl.. Statuta Stonoteniskog saveza Centralne Srbije, Upravni
odbor na svojoj sednici od 18.01.2020 godine doneo je

 

 

 

P R A V I L N I K
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
STONOTENISKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

 

  1. OSNOVNA NAČELA

 

Čl. 1.

 

 

Ovim se Pravilnikom uređuje:
* Određivanje nagrada i priznanja.
* Kriterijumi određivanja nagrada i priznanja.
* Postupak izbora i rada Komisije za dodelu nagrada i priznanja ( u daljem tekstu
Komisja).
* Postupak za dodelu nagrada i priznjanja.
* Javnost dodele nagrada i priznanja.

 

  1. ODREĐIVANJE NAGRADA I PRIZNANJA

 

Čl. 2.

 

 

Utvrđuju se sledeće ngrade i priznanja:
* Nagrade za ekipe.
* Nagrade za igrače, trenere i sudije.
* Priznanja za doprinos u stonoteniskom sportu.
* Priznnje za životno delo.
* Nagrade ili priznanja u akcijama promovisanja stonog tenisa.
* Priznanja za dugogodišnji rad.
* Priznanje za fer plaj.

 

Čl. 3.

 

 

Ekipma koje učestvuju na takmičenjima koje organizuje stonoteniski savez Centralne
Srbije, mogu se podeliti prigodne nagrade,priznanja ili medalje.

 

Čl. 4.

 

 

Igračima koji učestvuju u takmičenjima koje organizuje stonoteniski savez Centralne
Srbije,  mogu se dodeliti nagrade za najbolje igrače.
Sudije koje sude u takmičenjima koje organizuje stonoteniski savez Centralne Srbije
može se dodeliti nagrada za najboljeg sudiju.
Trenerima koji vode ekipe sa područja ovog Regionalnog saveza može se dodeliti
nagrada za najboljeg trenera.

 

Čl. 5.

 

 

Radnicima u stonoteniskom sportu:trenerima,igračima,sudijama,drugim osobama ili orga-
nizacijama mogu se dodeliti priznanja.

 

Čl. 6.

 

 

Radnicima u stonoteniskom sportu:trenerima,igračima,sudijama i drugim osoboma u ston-
oteniskom sportu može e dodeliti „priznanje za životno delo“.

 

Čl. 7.

 

 

Na organizovanim takmičenjima na području stonoteniskog saveza Centralne Srbije
kojima se želi povećati popularnost stonog tenisa mogu se podeliti nagrade i priznanja.

 

Čl. 8.

 

 

Stonoteniskim klubovima i ostalim udruženjima koja su od interesa za stonoteniski sport
dodeljuju se priznanja za dugogodišnji rad.

 

Čl. 9.

 

 

Stonoteniskim ekipma,igračima,trenerima,sudijama i ostalim stonoteniskim radnicima može
se dodeliti priznanje za fer-play.

 

  • KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NAGRADA I PRIZNANJA

 

Čl. 10.

 

 

Nagrade i priznanja,te dodeljivanje istih zavisi će o mogućnostima o čemu odlučuje
Upravni odbor STSCS.
Čl. 11.

 

 

Prvoplasirane ekipe u ligaškim takmičenjima koje vodi STSCS nagrađuju se peharom za
prvo mesto u trajno vlasništvo.

 

Čl. 12.

 

 

Prvoplsirane,drugoplasirane i trećeplasirane ekipe na ekipnim takmičenjima koje vodi
STSCS nagrađuju se peharom u trajno vlasništvo kada je na takmičenju učestvovalo tri i
više ekipa.
Takmičari koji su bili u sastavu prvoplasirane,drugoplasirane i trećeplasirane ekipe na
ekipnim takmičenjima koje organizuje STSCS nagrađuju se zlatnimm,srebrnim i bronzanim
medaljama ( do 5 članova ekipe).
Prvoplasirana,drugoplasirana i trećeplasirana ekipa u Ligama mladih na kraju takmičenja
nagrađuju se peharima u trajno vlasništvo.

 

Čl. 13.

 

 

Prvoplasirani,drugoplasirani i trećeplasirani takmičri na pojedinčnim takmičenjima koja
organizuje STSCS na kraju takmičenja nagrađuju se zlatnim,srebrnim i bronzanim
(moguća su i dva treća mesta) medaljama.
U parnim disciplinama (dublovi) svaki takmičar nagrađuje se medaljom.
Na pojedinačnim takmičenjima prvoplasirani takmičri mogu se pored medalja nagraditi i
peharom.
Na pojedinačnim takmičenjima moguće su i nagrade u vidu robnih nagrada ili novčanih nagrada.

 

 

Čl. 14.

 

 

U cilju unapređenja i razvoja stonog tenisa za istaknuti rad i rezultate pojedinaca i klub-
ova u takmičarskom ciklusu nagrađuju se klubovi,takmičari i pojedinci za:
* najbolji mlađi kadet
* najbolja mlađa kadetkinja
* najbolji kadet
* najbolja kadetkinja
* najbolji junior
* najbolja juniorka
* najbolji senior
* najbolja seniorka

 

 

Nagrade i priznanja dodeljuju se svake godine i to nakon završetka takmičarske sezone
a najdalje do novembra meseca, sledeće takmičarske sezone.
Nagrade i priznanja dodeljuju se kao prva,druga i treće plasiranim takmičarima na osnovu
Rang liste STSCS iz predhodne sezone u svim kategorijama.
Nagrade se sastoje u dodeljivanju diploma,objavljivanjem na sajtu STSCS a odlukom
Upravnog odbora STSCS,mogu se dodeliti i druge nagrade (robne,plakete,i dr.).

 

Čl. 15.

 

 

Radnicima u stonoteniskom sportu:trenerima,igračima,sudijama,i drugim osobama ili org-
anizacijama koji su dali značajan doprinos u razvoju stonog tenisa,njegovoj promociji
ili njegovom širenju dodeljuju se priznanja.
Pod pojmom „značajan doprinos“ podrazumeva se za trenere ostvarivanje značajnih
rezultata s mlađim kategorijama.
Pod pojmom „značajan doprinos“ podrazumeva se za igrače doprinos u ekipama koje su
ostvarivale značajne rezultate ili igranje u nekoj od reprezentacija stonoteniskih selekcija.
Pod pojmom „značajan doprinos“ podrazumeva se za ostale stonoteniske radnike znača-
jni rezultati na razvijanju stonoteniskog sporta na području STSCS ili šire ako je to u
interesu Saveza.

 

Čl. 16.

 

 

Na kraju takmičarske sezone dodeljuje se nagrada za „najboljeg sudiju“.
Najbolji sudija odredjuje se po kriterijumima koje odredi sudijska komisija STSCS
Evidenciju i obradu podataka vodi komisija ili predsednik,odnosno lice po odluci komisije
za sudije.
Čl. 17.

 

 

Prigodno „priznanje za životno delo“ dodeljuje se stonoteniskim radnicima koji su svojim
radom u stonoteniskom sportu 30 i više godina doprineli njegovom razvoju.

 

Čl. 18.

 

 

Prigodna priznanja za dugogodišnji rad u vidu bronzanog,srebrnog ili zlatnog reketa,
statuete stonotenisera dodeljuje se klubovima,savezima , pojedincima za navršenih
10, 20, 30, i više godina rada.

 

Čl. 19.

 

 

Prigodno priznanje  „……………………………… “ za „fer play dodeljuje se za izuzetne dogadjaje
poštenja koji nadilaze uobičajna pravila ponašanja svih učesnika u okviru takmičenja i u
stonoteniskom okruženju.
Predlozi za dodelu ovog priznanja primaju se kroz celu godinu i predaju se komisiji.

 

  1. POSTUPAK IZBORA I RADA KOMISIJE

 

Čl. 20.

 

 

Komisija za nagrade i priznanja bira se na osnovu odluke Upravnog odbora STSCS
Predsednika komisije predlaže predsednik UO a imenuje UO STSCS koji predlaže ostale
članove komisije (komisija može biti u sastavu 3-5 članova).

 

Čl. 21.

 

 

Predlozi za dodelu priznanja iz Članova 5.,Člana 6. i Člana 7. ovog Pravilnika primaju se
od maja do septembra tekuće godine za predhodnu takmičarsku sezonu.

 

Čl. 22.

 

 

Članovi komisije za dodelu priznanja iz člana 5. 6. 7. 8. i člana 9. ovog Pravilnika odlučuju
prema zadanim kriterijumima.
U slučaju da dva ili više predloga imaju istu nominaciju, o izboru kandidata odlučiće
članovi komisije glasanjem.
Glasanje je po pravilu javno,ali se može dogovorom članova komisije obaviti i tajno.

 

Čl. 23.

 

 

Članovi Komisije mogu odlučiti da se ne dodeli nagrada iz člana 3. i člana 4. ovog Pravi-
lnika u slučajevima sa opravdanim i obrazloženim razlozima.
Članovi Komisije mogu odlučiti da se ne dodeli nagrada iz člana 5. člana 6. člana 7.
člana 8. i člana 9. ovog Pravilnika o čemu će se voditi Zapisnik.

 

Čl. 24.

 

 

Svi predlozi Komisije ( sa Zapisnikom) dostavljaju se Upravnom odboru STSCS na
usvajanje.

 

  1. POSTUPAK ZA DODELU NAGRADA I PRIZNANJA

 

Čl. 25.

 

 

Jednom godišnje u mesecu novembru a najksnije u januaru Savez organizuje dodelu
nagrada i priznanja.
Dodela pojedinih nagrada ekipama i igračima može se dodeliti i na završnim svečanostima
na kraju pojedinih takmičenja.

 

Čl. 26.

 

 

Dodeli su obavezni prisustvovati predstavnici klubova,predstavnici nagrađenih ekipa i
nagrađeni pojedinci (osobe) uz predstavnike STSCS,medija i gostiju koje odredi UO.

 

Čl. 27.

 

 

Dodela će biti u mestu koje odredi Upravni odbor, a na predlog članova Upravnog odbora
ili klubova.
Čl. 28.

 

 

Svaki član komisije nakon odlučivanja ili glasanja nema pravo komentarisati donesenu
odluku pogotovu ne u javnost.
U slučaju kršenja predhodnog stava ovog člana,Upravni odbor može isključiti člana iz
članstva komisije.

 

  1. JAVNOST DODELE NAGRADA I PRIZNANJA

 

 

Čl. 29.
Dodela nagrada i priznanja može se održavati uz podršku medija.
U slučaju da mediji ne budu prisutne dodeli, Kancelarija saveza obaveštava medije
pismenim putem o nagrađenim ekipama i pojedincima.

 

  • ZAPISNICI
Čl. 30.
O radu na sastanku Komisije vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice,učešću u raspravama i diskusijama te o
donesenim odlukama,zaključcima,prispelim predlozima,kriterijumima za odlučivanje i
eventualnom glasanju.
U zapisnik se unosi način i rezultati glasanja o pojedinoj temi.

 

 

Čl. 31.
Sve zapisnike,primedbe i promene u zapisniku sekretar saveza obavezan je priložiti u
arhivi saveza.
Čl. 32.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

 

 

 

PREDSEDNIK UO STSCS
 

 

 

Visits: 678
Total: 343691
Total Page Visits: 659 - Today Page Visits: 1