Statut STSCS

Statut STSCS

Na osnovu čl.53. st.3. tač.1 .Zakona o sportu Republike Srbije („SL.glasnik RS“,br24/2011 i člana 34.) Skupština Stonoteniskog saveza centralne Srbije, na sednici održanoj 27.6.2019. godine usvojila je

STATUT
STONOTENISKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

 1. Osnovne odredbe
 • Član 1.
Stonoteniski Savez centralne Srbije je Savez sportskih udruženja osnovan radi obavljanja sportskih aktivnosti članova Saveza, u oblasti stonoteniskog sporta. Savez je dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više sportskih udruženja, organizovana na osnovu Statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti stonoteniskog sporta u koji se sportska udruženja dobrovoljno udružuju.

Naziv i sedište Saveza

 • Član 2.
Naziv Saveza je:Stonoteniski Savez centralne Srbije (u daljem tekstu Savez).

Sedište saveza je u Aleksincu, ul.  Dušana Trivunca br. 54.

Područje aktivnosti

 • Član 3.
Savez obavlja aktivnosti i delatnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na teritoriji Republike Srbije.

Pravni status

 • Član 4.
Savez je pravno lice sa pravima,obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Pečat, štambilj i zaštitni znak

 • Član 5.
Savez ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm,u kome je po obodu ćirilicom ispisan tekst ,,Stonoteniski Savez centralne Srbije“.

Savez ima štambilj pravougaonog oblika veličine 50 mm x 20 mm sa upisanim tekstom: „Stonoteniski Savez centralne Srbije datum________godina_________“

Savez ima svoj znak, logotip,memorandum i druge simbole ,čiji izgled utvrđuje upravni odbor Saveza.

Članstvo u Savezu

 • Član 6.
Stonoteniska sportska udruženja moraju ispunjavati propisane uslove kako bi stekli status punopravnih članova Saveza.

Bliži uslovi iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Pravilnikom o registraciji članova Saveza.

 • Član 7.
Članstvo u Savezu se stiče donošenjem odluke o udruživanju u Savez,kojom se prihvataju Statut i druga opšta akta Saveza i registracijom po važećem Registracionom pravilniku a po odobrenju upravnog odbora Saveza.
 • Član 8.
Član učestvuje u radu Saveza i u odlučivanju u organima Saveza preko svojih predstavnika.

Lice koje predstavlja člana Saveza mora da poseduje pisano ovlašćenje overeno pečatom sportskog udruženja i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

 • Član 9.
Savez i članovi Saveza vode evidencije svojih članova (knjiga članova),i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa Saveza i članova Saveza obavezno se unose u knjige odluka koje vode ti organi i objavljuju na sajtu Saveza, osim ukoliko upravni odbor neku odluku ne proglasi poverljivom. Ukoliko upravni odbor proglasi neku odluku poverljivom,  na sajtu će se objaviti samo broj odluke pod kojim je zavedena.Nadzorni odbor mora biti obavešten i data mu na uvid svaka odluka, pa i poverljiva.

Članstvo u drugim udruženjima i savezima

 • Član 10.
Savez može da se učlani u odgovarajuće nacionalne granske i međunarodne stonoteniske i sportske saveze od značaja za ostvarivanje ciljeva Saveza.

Zastupanje i predstavljanje

 • Član 11.
Zakonski zastupnik Saveza je direktor saveza.

Savez predstavljaju i zastupaju i članovi predsedništva Saveza.

Zastupnik, odnosno zastupnici, upisani u registar Agencije za privredne registre i članovi predsedništva Saveza su dužni da se pridržavaju Zakona i Statuta,opštih akata i odluka organa Saveza.

Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica sa pravima i obavezama u zastupanju Saveza,u granicama datih ovlašćenja.

Zabrana diskriminacije

 • Član 12.
Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Saveza i članova Saveza,sobzirom na neko lično svojstvo,nstatus, opredeljenje, ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Saveza i članova Saveza kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica ne primenjuju se, a pojedinačni akti kojima se vrši diskriminacija, -ništavi su.

U Savezu i kod članova Saveza nije dopušteno kršenje slobode i prava čoveka i građanina.

 1. Ciljevi, nadležnosti i zadaci
 • Član 13.
Savez ima sledeće ciljeve,nadležnosti i zadatke:
 1. okuplja stonoteniska sportska udruženja i usmerava njihove aktivnosti na omasovljavanju, unapređenju i popularizaciji stonoteniskog sporta,
 2. predstavlja i zastupa stonoteniski sport svog područja u Stonoteniskom savezu Srbije,
 3. programira,organizuje i sprovodi jedinstveni sistem takmičenja na svom području,
 4. utvrđuje Programe promocije i afirmacije stonoteniskog sporta (obrazovnog i takmičarskog)i doprinosi popularizaciji i propagandi stonoteniskog sporta,
 5. sastavlja kalendar takmičenja organizovanih na svom području i sastavlja rang liste u svim disciplinama,
 6. utvrđuje pravila(propozicije)takmičenja sportskih udruženja i takmičara u okviru svog područja delovanja,
 7. odlučuje o raspodeli finansijskih i drugih sredstava za potrebe svog delokruga rada,
 8. ostvaruje saradnju sa organizacijom stonoteniskih sudija i angažuje ovlašćene sudije za suđenje na takmičenjima koje organizuje,
 9. podstiče fer i sportsku igru u stonoteniskom sportu,
 10. preko svojih delegata učestvuju u radu Stonoteniskog Saveza Srbije,
 11. sa ostalim stonoteniskim Savezima,ravnopravno dogovara kriterijume za funkcionisanje Stonoteniskog Saveza Srbije,
 12. Utvrđuje disciplinska pravila i sankcije za povrede discipline u okviru svog područja,
 13. utvrđuje način kontrole zdravstvene sposobnosti takmičara u svom području,
 14. ostvaruje saradnju sa svim fizičkim i pravnim licima koja pomažu razvoj stonoteniskog sporta.
 15. ostvaruje saradnju sa organizacijom stonoteniskih trenera,
 16. ostvaruje i drugu saradnju u cilju afirmacije i razvoja stonoteniskog sporta.
Stručni rad
 • Član 14.
 Stručni rad u Savezu i kod članova Saveza mogu da obavljaju isključivo lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa Zakonom (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu).

Sportski stručnjaci iz stava 1.ovog člana su obavezni da se stručno usavršavaju u skladu sa zakonom i opštim aktima Saveza.

Savez i njegovi organi mogu formirati stručna tela u vidu stručnih komisija, trenerskih komisija itd. Ta tela, tj. komisije su samostalne u odlučivanju, vezano za oblast za koju su formirana.

Kada se jednom komisija formira na osnovu odluke upravnog odbora, ili skupštinske većine, niko iz te komisije/tela ne može biti smenjen manjim brojem glasova nego što je izabran. Može se smeniti samo istim, ili većim brojem glasova, tj. neće biti dovoljna natpolovična većina od kvoruma ukoliko je komisija izabrana sa većim brojem glasova od toga. Ovo važi i za svakog pojedinačnog člana komisije, nevezano ako je izabran glasanjem koje nije bilo pojedinačno.

Obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

 • Član 15.
Savez i svi članovi Saveza, u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, naročito se angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.

Savez i članovi Saveza ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima Saveza i svojim opštim aktima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija.

Savez i članovi Saveza obavezni su da obezbede da bavljanje sportom bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno,u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zlupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

 1. Organizacija takmičenja
 • Član 16.
Savez organizuje stonoteniska takmičenja u svom području (ekipna i pojedinačna), u svim kategorijama u konkurenciji žena, muškaraca ili mešovito.

Takmičenja iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju pravilnikom o propozicijama takmičenja i kalendarom takmičenja, koje donosi upravni odbor Saveza.

 • Član 17.
Organizacija svih zvaničnih takmičenja u okviru Saveza spada u obavezu Saveza.

O domaćinu organizatora takmičenja u okviru Saveza odlučuje Upravni odbor Saveza nakon objavljenog konkursa za domaćina organizatora takmičenja.

 1. Uslovi za rad Saveza
Poslovni prostor
 • Član 18.
U cilju racionalnijeg i efikasnijeg ostvarivanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, a naročito poslova vezanih za organizaciju takmičenja, stručnog rada, kontakata sa ostalim Savezima, klubovima članicama, kao i radi obavljanja dnevnih tekućih poslova i obaveza, upravni odbora Saveza može formirati stručnu službu u kancelariju Saveza.

 Radi funkcionisanja i potpunijeg obavljanja ciljeva i zadataka može se formirati kancelarija u više gradova centralne Srbije, na predlog Upravnog odbora.

Kancelarija se obezbeđuje Ugovorom o zakupu poslovnog prostora,  a ugovor u ime Saveza potpisuje lice koje ovlasti UO Saveza, na osnovu odluke UO Saveza kojom se prihvata cena zakupa.

Kancelarijska oprema, troškovi i materijal

 • Član 19.
Kancelarija Saveza obavlja sve administrativno-tehničke poslove potrebne kako za funkcionisanje Saveza u celini,  tako i za potrebe pojedinih organa i komisija Saveza.

Poslove iz stava 1.ovog člana, obavlja tehničko administrativni koordinator Saveza.

Radom kancelarije Saveza neposredno rukovodi tehničko administrativni koordinator Saveza , odnosno predsedavajući predsedništva saveza.

Za potrebe kupovine kancelarijskog materijala i opreme i drugih troškova kancelarije, Savez izdvaja sredstva u visini koja su neophodna za namirenje funkcionalnih troškova administracije, odnosno kancelarije.

Upravni odbor Saveza svojom odlukom odobrava poseban iznos sredstava za ove namene, u skladu sa pravilnikom o raspodeli sredstava.

 1. Organi Saveza
 • Član 20.
Organi Saveza su:
 1. skupština,
 2. upravni odbor,
 3. nadzorni odbor,
 4. predsedništvo,
 5. predsedavajući predsedništva,
 6. direktor.
Skupština Saveza je najviši organ Saveza.

 Predsedavajući predsedništva Saveza je po funkciji predsednik upravnog odbora Saveza.

Dvoje ostalih članova predsedništva su po automatizmu potpredsednici Savez i članovi upravnog odbora.

 Predsedništvo Saveza, upravni odbor Saveza, nadzorni odbor Saveza i direktor su organi Skupštine Saveza i direktno su joj odgovorni za svoj rad.

Skupština Saveza

 • Član 21.
Skupština je najviši organ Saveza-organ predstavnika svih članova Saveza.

Skupštinu Saveza sačinjava po jedan predstavnik svakog člana Saveza – po principu jedan član – jedan glas. Predstavnik člana Saveza u Skupštini može biti njegov zastupnik, ili drugo lice na osnovu pisanog punomoćja izdatog od člana Saveza,koje je overeno pečatom člana Saveza i potpisano od strane zastupnika člana saveza. Punomoćje se izdaje za svaku sednicu Skupštine.

Održavanje skupštine

 • Član 22.
Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje(redovna skupština).
 • Član 23.
Izborna Skupština se održava svake treće godine.

Mandat članova skupštine traje jednu godinu (članovi Skupštine su predstavnici samo onih klubova koji su platili registraciju za sledeću takmičarsku sezonu), s tim što skupština može odlučiti i drugačije.

 • Član 24.
Redovna i vanredna Skupština počinju razmatranjem izveštaja o radu predsedništva Saveza.

Neusvajanjem godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana, skupština Saveza se automatski izjašnjava o poverenju predsedništvu i upravnom odboru Saveza.

Sazivanje Skupštine

 • Član 25.
Redovnu Skupštinu sazivaju predsedništvo Saveza, ili upravni odbor Saveza, prostom većinom, i utvrđuju dnevni red po svojoj inicijativi, ili na predlog članova Saveza.

Pretpostavke za rad skupštine

 • Član 26.
Skupština radi i odlučuje na svojim sednicama koje moraju biti stručno pripremljene,sa jasno predloženim stavovima i odlukama.

Pre početka rada svake sednice Skupštine,predsednik registracione komisije podnosi izveštaj o broju članova skupštine koji su uredno registrovani u Savezu.

 • Član 27.
Skupština radi punovažno, ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova(kvorum).

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova,uz uslov da je obezbeđen kvorum.

Ukoliko pri izboru predsedništva Saveza i članova organa Saveza,u prvom krugu glasanja, nije izabrano predsedništvo, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja ,za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Skupština se izjašnjava javno ili tajno o čemu donosi odgovarajuću odluku.

U slučaju tajnog glasanja skupština Saveza imenuje komisiju koja izrađuje listiće iste boje, oblika i veličine, sa pečatom Saveza, u skladu sa poslovnikom o radu skupštine Saveza.

Odlučivanje dvotrećinskom većinom

 • Član 28.
Izuzetno, skupština odlučuje dvotrećinskom većinom njenih članova:

– kada donosi statut ili izmene i dopune statuta,

– kada daje autentično tumačenje pojedinih odredbi statuta,

– kad odlučuje o prestanku rada Saveza.

Predsedavajući skupštine

 • Član 29.
Sednicama skupštine Saveza predsedava predsedavajući predsedništva Saveza, ili neki od potpredsednika Saveza, ili radno predsedništvo koje neposredno bira skupština.

Priprema skupštine

 • Član 30.
O danu,času i mestu održavanja Skupštine,članovi Skupštine se obaveštavaju pismenim pozivom uz koji se dostavlja kompletan materijal (dnevni red ostali relevantni materijal i predlozi odluka i zaključaka) o kome će se raspravljati.

Poziv i materijal se upućuju najmanje 14 dana pre održavanja sednice.

Poziv za sednicu šalje se preporučenom pošiljkom na poslednju poznatu poštansku adresu,i rok od 14 dana se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju.Član saveza može se pismeno saglasiti da se pozivi za sednicu šalju elektronskom poštom.

Član Saveza moše dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine,pisanim podneskom sa obrazloženjem,najkasnije 7 dana pre održavanja Skupštine.

Predsedništvo Saveza najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli ili internet sajtu Saveza.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje neki član predsedništva saveza i zapisničar.

 Na početku sednice Skupštine, predsedavajući predsedništva saveza utvrđuje dali postoji kvorum za rad i odlučivanje i dali je skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Izborna redovna sednica Skupštine se saziva svake treće godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata predsedništva saveza.

 Rad skupštine Saveza bliže se uređuje poslovnikom o radu.

 

 • Član 31.
Kada Skupština odlučuje o pitanjima iz Čl.28.ovog Statuta,sve materijale dostavlja članovima Skupštine na razmatranje i proučavanje kako bi u narednom roku od 30 dana mogli da pošalju svoje pisane sugestije i predloge Skupštini.

Tek po proteku roka iz stava 1. ovog člana,može se zakazati sednica Skupštine na kojoj će se odlučiti o ovim pitanjima.

Odluke Skupštine

 • Član 32.
Usvojenu odluku Skupštine nije moguće promeniti, niti pokrenuti novo glasanje o istom pitanju,  najmanje 6 meseci od dana donošenja odluke.

Vanredna Skupština

 • Član 33.
Vanrednu Skupštinu Saveza mogu sazvati:

– predsedništvo Saveza,

– upravni odbor,

– nadzorni odbor,

– direktor.

Sazivanje skupštine Saaveza može tražiti jedna trećina članova skupštine uz predlaganje dnevnog reda.

Ako nadležni organ sportskog udruženja ne sazove sednicu skupštine, nju mogu sazvati oni članovi sportskog udruženja koji su tražili njeno sazivanje. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine sportskog udruženja, s tim da između podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine i održavanja skupštine sportskog udruženja ne sme da protekne više od 30 dana, a samo izuzetno, iz razloga utvrđenih statutom, rokovi za sazivanje i održavanje skupštine mogu biti i dvostruko duži.

Poziv za vanrednu skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Saveza sa pravom glasa najkasnije 7 dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Na dnevnom redu skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne skupštine, osim ako skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Na sazivanje vanredne sednice skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj skupštini i poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna skupština Saveza ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština

Delokrug (nadležnost) skupštine

 • Član 34.
Skupština,kao najviši organ Saveza,ima sledeći delokrug:

– donosi Statut i zmene i dopune Statuta,

– donosi poslovnik o svom radu,

– daje verodostojno tumačenje pojedinih odredbi Statuta,

– odlučuje o udruživanju u Stonoteniski Savez Srbije,

– utvrđuje osnovne ciljeve razvoja stonog tenisa u svom području i daje smernice u tom pravcu,

– usvaja godišnji obračun,

– usvaja izveštaj o radu predsedništva Saveza, upravnog odbora i nadzornog odbora Saveza,

– bira i razrešava predsedništvo Saveza,

– bira i razrešava članove upravnog odbora Saveza,

– bira i razrešava predsednika i članove nadzornog odbora,

– bira i razrešava direktora Saveza,

– utvrđuje finansijski plan Saveza,

– bira svoje predstavnike u Stonoteniskom savezu Srbije na predlog predsedništva saveza,

– odlučuje o promeni sedišta saveza,

– odlučuje o promeni oblika organizovanja saveza,

– odlučuje o istupanju iz Stonoteniskog saveza Srbije,

– donosi odluke o brisanju,istupanju ili isključenju iz članstva saveza,

 -odlučuje o prestanku rada saveza,

– odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad saveza,

 -donosi plan rada saveza,

– usvaja izveštaj o realizaciji plana rada saveza.

 • Član 35.
Poslovnik o radu,bliže se uređuje organizacija i način rada skupštine saveza.

Predsedništvo Saveza

 • Član 36.
Predsedništvo Saveza ima 3 člana koji  predstavljaju i zastupaju Savez u skladu sa Zakonom i Statutom Saveza.

Predsedavajućeg predsedništva Saveza, u slučaju njegove sprečenosti, zamenjuju potpredsednici Saveza.

 • Član 37.
Predsedavajući predsedništva Saveza je istovremeno, po funkciji, predsednik upravnog odbora Saveza i predsedavajući skupštine Saveza.
 • Član 38.
Predsedništvo Saveza bira skupština Saveza, na mandatni period od 3 godine.

Predsedavajući predsedništva se po automatizmu zamenjuje sledećem članom predsedništva posle godinu dana, po redosledu koji je predsedništvo dogovorilo između sebe.

Isto lice može ponovo biti birano na funkciju člana predsedništva Saveza.

Postupak za izbor i opoziv predsedništva Saveza,bliže se uređuje poslovnikom o radu skupštine Saveza.

 • Član 39.
Kandidate za predsedništvo Saveza mogu predložiti svi članovi Saveza.

Svaki predloženi kandidat za predsedništvo saveza, mora dostaviti svoju biografiju. Predloženi kandidat (ukoliko se prihvati kandidature) mora dostaviti program rada Saveza najmanje 15 dana pre sednice izborne skupštine Saveza, koji se objavljuje na internet sajtu Saveza, u kome moraju biti obuhvaćeni svi segmenti funkcionisanja saveza.

 • Član 40.
Predsedništvo Saveza predlaže upravnom odboru saveza izbor i opoziv tehničko administrativnog koordinatora Saveza.
 • Član 41.
Predsedništvo Saveza i direktor Saveza su ovlašćeni za potpisivanje novčanih dokumenata i mogu da imaju deponovan potpis kod nadležnih finansijskih organa.
 • Član 42.
Predsedništvo saveza imenuje predsednike stalnih komisija upravnog odbora Saveza i to:

– predsednika TTK,

– predsednika stručnog saveta,

– predsednika trenerske komisije,

– predsednika registracione komisije,

– predsednika sudijske komisije,

– predsednika normativne komisije,

– predsednika komisije za nagrade i priznanja,

– predsednika komisije za marketing,

Komisiju čine:

– predsednik komisije, koga imenuje i razrešava upravni odbor saveza.

– dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava upravni odbora saveza, na predlog predsednika komisije.

Mandat predsednika i članova komisije traje tri godine.

 • Član 43.
Pravilnikom o stalnim komisijama Saveza bliže se uređuje način rada i nadležnost svake komisije.

Nadležnost i delokrug rada predsedništva

 • Član 44.
Predsedništvo Saveza ima sledeće nadležnosti:

– predstavlja i zastupa Savez,

– predlaže(inicira)i koordinira sve aktivnosti od značaja za funkcionisanje Saveza,

– zastupa interese Saveza u višim Savezima,

– zastupa interese Saveza u organima vlasti i drugim organima i organizacijama od značaja za rad Saveza,

– stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Saveza,

– zakazuje i predlaže dnevni red na sednicama upravnog odbora i skupštine Saveza,

– razmatra sve pisane zahteve klubova i stara se da organi Saveza o tim zahtevima donesu odluku najdalje za 30 dana od dana prijema,

– organizuje rad kancelarije u sedištu Saveza,

– neposredno ili preko tehničko administrativnog koordinatora Saveza rukovodi radom u kancelariji Saveza,

– lično ili preko lica koje ovlasti, svečano proglašava pobednike po ligama,turnirima i uručuju im nagrade,

– koordinira rad stalnih komisija Saveza,

– ostvaruje neposrednu i neprekidnu saradnju sa ostalim predsednicima drugih stonoteniskih Saveza,

– daje izjave za štampu(ili daje ovlašćenje drugim licima),

– pokreće disciplinski postupak protiv lica koja su mu neposredno odgovorna za izvršavanje svojih poslova,

– predlaže povećanje ili smanjenje broja izvršilaca poslova u kancelariji Saveza.

– predlaže predstavnike – delegate Saveza u više saveze,

– obavlja i druge poslove od značaja za rad Saveza, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Potpredsednici upravnog odbora zamenjuju predsedavajućeg predsedništva u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

 • Član 45.
U slučaju da skupština Saveza ne usvoji godišnji izveštaj o radu Saveza, pristupa glasanju o poverenju(razrešenju) predsedništva Saveza.

Članu predsedništva Saveza prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran  ostavkom ili razrešenjem.

Ukoliko predsedavajući predsedništva Saveza podnese ostavku, njegove poslove preuzima potpredsednik koji je dužan da sazove vanrednu izbornu Skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

U slučaju prestanka mandata predsedništva pre roka na koji je izabrano, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora sa danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novo predsedništvo u skladu sa ovim Statutom.

 • Član 46.
 Postupak za izbor i opoziv predsedništva Saveza bliže se uređuje poslovnikom o radu skupštine Saveza.

Upravni odbor Saveza

 • Član 47.
Upravni odbor Saveza je organ skupštine Saveza, neposredno joj odgovara za svoj rad i ima osnovni zadatak da upravlja Savezom.
 • Član 48.
Upravni odbor Saveza ima 11  članova, uključujući i predsedništvo (8 članova upravnog odbora plus tri člana predsedništva).

Predsedavajući predsedništva Saveza ujedno je po funkciji i predsednik upravnog odbora.

Tehničko administrativni koordinator Saveza učestvuje u radu upravnog odbora bez prava glasa.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Saveza.

Isto lice može biti ponovo birano u upravni odbor Saveza.

Članu upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem, prestankom članstva u Savezu člana Saveza koji ga je predložio za funkciju, ili čiji je član bio u trenutku izbora.Upravni odbor konstantuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Predsedništvo Saveza određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od polovine članova upravnog odbora usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Savezu, obavezno se saziva, bez odlaganja, vanredna sednica skupštine.

Skupština Saveza može, na predlog upravnog odbora, prevremeno razrešiti člana upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova.

 • Član 49.
Upravni odbor saveza ostvaruje svoje aktivnosti preko stalnih komisija, koje pokrivaju sve segmente rada Saveza.

Komisije iz stava 1 .ovog člana odlučuju u prvom stepenu o svim prigovorima klubova-članova Saveza, a koji spadaju u nadležnost pojedinih komisija.

Po žalbama na odluke komisija odlučuje upravni odbor Saveza, kao drugostepeni organ, donoseći na taj način konačnu odluku.

Delokrug rada (nadležnost) upravnog odbora

 • Član 50.
Upravni odbor Saveza ima sledeće nadležnosti:

– donosi poslovnik o svom radu,

– predlaže opšta akta koja usvaja skupština Saveza,

– predlaže plan rada Saveza,

– predlaže završni račun Saveza

– predlaže odluke o realizaciji plana,

– imenuje disciplinskog sudiju,

-imenuje Tehničko administrativnog koordinatora

– donosi odluke po žalbama stalnih komisija Saveza,

– donosi pravilnik o radu kancelarije Saveza,

– donosi pravilnik o raspodeli sredstava Saveza

– donosi pravilnik o stalnim komisijama Saveza,

– predlaže pravilnik o čuvanju dokumenata od značaja za rad Saveza

– priprema i utvrđuje nacrt statuta Saveza

– izvršava odluke,zaključke i smernice skupštine Saveza.

– priprema sednice skupštine Saveza,

– određuje nalogodavca za finansijsko poslovanja

-razmatra i ocenjuje izveštaje o radu stalnih komisija Saveza,

– donosi opšta akta neophodna za funkcionisanje Saveza, osim onih za koje je nadležna skupština saveza.

– utvrđuje kalendar takmičenja na početku takmičarske sezone na predlog TTK.

– utvrđuje rang liste takmičara u svim disciplinama na predlog stručne komisije

– donosi propozicije o takmičenjima u okviru saveza, na predlog TTK

– usvaja pravilnik o registraciji članova saveza.

 • Član 51.
Mandat članova Upravnog odbora Saveza koje je skupština Saveza izabrala traje 3(tri) godine ,odnosno do kraja mandata predsednika Saveza.

Ukoliko klub nekog člana upravnog odbora prestane da postoji, ili član upravnog odbora Saveza promeni klub koji ga je delegirao za člana upravnog odbora Saveza, upravni odbor Saveza treba da pripremi predlog za novog člana za prvu narednu Skupštinu.

 • Član 52.
Upravni odbor Saveza radi u sednicama,za čiji je punovažan rad potrebno prisustvo većine članova.

Predsednik upravnog odbora u hitnim slučajevima može održati telefonsku sednicu ili je održati elektronskim putem.

Upravni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešava hitna pitanja iz nadležnosti upravnog odbora između dve sednice,s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici upravnog odbora na potvrdu.

Rad upravnog odbora i odbora za hitna pitanja bliže se reguliše poslovnikom o radu.

 • Član 53.
Sednicama Upravnog odbora saveza predsedava predsedavajući predsedništva Saveza a u njegovom odsustvu podpredsednik Saveza ili član upravnog odbora koga on ovlasti.

Sednice upravnog odbora Saveza se zakazuju prema potrebi.

Upravni odbora može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, predsedavajući predsedništva, odnosno podpredsednik će, u hitnim slučajevima, sazvati najkasnije u roku od tri dana novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas predsednika.

Odluka upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Saveza punovažna je samo uz saglasnost skupštine Saveza.

Članovi upravnog odbora prilikom odlučivanja nisu vezani obavezama prema svojim organizacijama niti mogu primati od njih upustva i dužni su da štite interese Saveza kao celine i zastupaju odluke skupštine i upravnog odbora saveza.

Upravni odbor može ,u skladu sa poslovnikom, da odlučuje u hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, i na sednici održanoj uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacije (tzv. elektronska sednica).

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, na pisani predlog predsednika da odlučuje i pisanim izjašnjenjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata. Ukoliko član upravnog odbora ne odgovori na predlog odluke Predsednika u ostavljenom roku, smatraće se da je dao saglasnost.

 • Član 54.
Postupak i način rada upravnog odbora Saveza, bliže se uređuje poslovnikom o radu upravnog odbora Saveza.

Nadzorni odbor Saveza

 • Član 55.
Nadzorni odbor Saveza je organ skupštine Saveza i ima 3 člana (predsednika i dva člana).
 • Član 56.
 Mandat članova nadzornog odbora Saveza je 3 godine.

 Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi skupštine, niti drugih organa i tela Saveza.

 • Član 57.
Nadzorni odbor saveza svoje izveštaje i predloge podnose skupštini Saveza.

Za svoj rad nadzorni odbor Saveza je odgovoran skupštini Saveza.

 • Član 58.
Postupak izbora i opoziva članova nadzornog odbora Saveza bliže se reguliše poslovnikom o radu skupštine Saveza.

Nadležnost i delokrug rada

 • Član 59.
Nadzorni odbor Saveza:

– vrši nadzor nad zakonitošću rada predsedništva Saveza i upravnog odbora Saveza,

– pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,

– utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Saveza vode uredno i u skladu sa propisima a može ih dati i na veštačenje,

– izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju Saveza.

– daje mišljenje o predlozima za raspodelu sredstava,

– donosi poslovnik o svom radu,

– redovno kontroliše da li se na sajtu regiona objavljuju izvodi iz banaka koji stižu na osnovu finansijskih aktivnosti saveza,

– obezbeđuje da lice koje vodi sajt ima upisanu e-mail adresu kod nadležnih banaka kako bi moglo da redovno objavljuje na sajtu obaveštenje o finansijskim aktivnostima saveza u vidu izvoda,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom,Statutom saveza i odlukama Skupštine Saveza.

 • Član 60.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu.

 Postupak i način rada nadzornog odbora Saveza bliže se uređuje poslovnikom o radu nadzornog odbora Saveza.

Tehničko administrativni koordinator

 • Član 61.
Tehničko administrativnog koordinatora Saveza imenuje upravni odbor sa mandatom od tri godine.

Tehničko administrativni koordinator je rukovodilac kancelarije Saveza.

Tehničko administrativni koordinator:

– organizuje rad u kancelariji, priprema materijal, predlaže odluke i zaključke sa sednice upravnog odbora i skupštine Saveza kao i njihovih radnih tela i oblika organizovanja,

– stara se o operativnom sprovođenju odluka i zaključaka u Savezu,

– koordinira rad između upravnog odbora i njegovih organa i tela i obavlja koordinaciju i komunikaciju svih organa Saveza i članica u funkciji sprovođenja programa i planova rada Saveza,

– učestvuje u radu upravnog odbora Saveza bez prava glasa,

– obavlja sve poslove i zadatke koji su određeni ovim Statutom i drugim opštim aktima a koje mu poveri skupština i upravni odbor.

-Vrši administrativne poslove oko registracije igrača i klubova saveza.

-Za svoj rad tehničko administrativni koordinator može primati nadoknadu a odluku o tome donosi predsedništvo saveza i upravni odbor saveza.

-Koordinira rad sa predsednicima Komisija saveza.

-Za svoj rad tehničko administrativni koordinator odgovara Upravnom odboru Saveza.

U slučaju odsutnosti, sprečenosti, ostavke ili smene, tehničko administrativnog koordinatora zamenjuje lice koje odredi upravni odbor Saveza.

Direktor Saveza

 • Član 62.
Direktor Saveza je  zakonski zastupnik Saveza. Direktora saveza bira i razrešava skupština Saveza.

Diretor Saveza je lice koje se upisuje kao lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje kod Agencije za Privredne Registre.

Nadležnost i delokrug rada

 • Član 63.
Direktor ima položaj, prava, obaveze i odgovornosti ovlašćenog lica poslodavca (direktora u privrednom društvu). Direktor ima sledeće nadležnosti i to:

– sprovodi odluke skupštine i izvršnog odbora Saveza;

– zastupa Savez, u okviru svojih nadležnosti,;

– odgovoran je za zakonitost rada Saveza;

– priprema sednice upravnog odbora i skupštine, zajedno sa predsedništvom Saveza;

– finansijski je naredbodavac, za izvršenje finansijskog plana Saveza;

– učestvuje u radu upravnog odbora i skupštine Saveza, bez prava odlučivanja;

– organizuje službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukama predsedništva i upravnog odbora;

– izrađuje i dostavlja nadležnim organima izveštaje o izvršenju odluka;

– obezbeđuje i prati ostvarivanje načela javnosti u radu organa Saveza i o tome izveštava članove Saveza;

– obavlja i druge poslove koju mu povere organi Saveza.

 

 • Član 64.
Direktor Saveza je dužan da potpiše sva dokumenta i odluke koje donesu predsedništvo, upravni Odbor ili Skupština.

Direktor Saveza može da traži u bilo kom trenutku na uvid svaki dokument, odluku i slično  od bilo kog organa Savaza.

Traženi dokument, odluka i slično mora mu se neizostavno odmah dati na uvid.

Ukoliko se to ne desi, direktor Saveza može da u saradnji sa nadzornim odborom zatraži hitno sazivanje vanredne skupštine, vezano za pomenuti problem.

Direktor Saveza nije odgovaran za bilo koju radnju koju počine članovi Saveza ili organi Saveza, a o kojoj nije bio obavešten.

Direktor Saveza je dužan da ukoliko primeti bilo koju nepravilnost, ili ako posumnja u nevalidnost bilo koje odluke, ili finansijske transakcije, ma koga god organa odmah o tome obavesti predsedništvo, upravni Odbor i nadzorni Odbor.

Direktor Saveza može da ovlasti i neko drugo lice ili više njih,  iz redova predsedništva ili upravnog Odbora za potpisivanje određenih vrsta dokumenata.

 • Član 65.
Disciplinski sudija

Disciplinski sudija je samostalni organ koga bira upravni odbor Saveza.

Mandat disciplinskog sudije traje tri godine i može biti biran ponovo još jedan mandat.

Disciplinski sudija je prvostepeni disciplinski organ i on obavlja svoju dužnost u skladu sa odredbama disciplinskog pravilnika Saveza i drugih opštih akata Saveza.

Bez obzira na odredbe i eventualne izmene disciplinskog pravilnika Saveza, disciplinski sudija je dužan da izrekne osmostruku najstrožiju kaznu bilo kom licu ukoliko se utvrdi da je to lice sa namerom uticalo da se bilo koja odluka organa saveza, ili finansijska aktivnost Saveza u vidu izvoda iz banke ne objavi na sajtu Saveza.

 1. Sredstva za rad Saveza
 • Član 66.
Sredstva za rad Saveza obezbeđuju se:

– od članarine članova Saveza

– Od kotizacije-prijavnine učesnika takmičenja koja organizuje Savez.

– od prikupljenih sredstava za registraciju klubova i igrača.

– od prihoda dobijenih od donatora i sponzora.

– od prihoda dobijenih od raznih sportskih i drugih organizacija.

– iz budžetskih sredstava.

Za finansiranje posebnih aktivnosti iz programa rada Saveza, zainteresovani članovi Saveza mogu da udružuju sredstva i osnivaju fondove sa posebnom namenom.

 • Član 67.
 Raspolaganje sredstvima iz člana 63. i 64. ovog Statuta ,bliže se uređuje pravilnikom o raspodeli sredstava Saveza.
 • Član 68.
Finansijsko-materijalno poslovanje i evidencija sredstava vodi se kod agencije za finansijsko računovodstvene poslove. O izboru agencije odluku donosi upravni odbor Saveza.
 1. Javnost rada Saveza
 • Član 69.
Rad Saveza se zasniva na načelu potpune javnosti.

Obaveštavanje javnosti i informisanje udruženih članica,ostvaruje se preko:

– internet stranice Saveza.

– internih biltena Saveza.

– stalnih konferencija za štampu.

– dopisa i pisanih informacija.

– izveštaja i drugih materijala Saveza.

Obavezno se na sajtu Saveza objavljuju finansijske aktivnosti saveza u vidu izvoda iz banaka.

Svi računi saveza u bankama moraju biti javni i prikazani na sajtu saveza i u javnim knjigama.

 • Član 70.
Isključenje javnosti u radu Saveza je jedino moguće kada se razmatraju pitanja koja predstavljaju poslovnu tajnu, o čemu odlučuje organ koji razmatra ta pitanja i koji ih proglašava za poslovnu tajnu, o čemu mora biti obavešten nadzorni odbor.
 1. Opšta akta Saveza
 • Član 71.
Opšta akta Saveza su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu statuta mora biti dostavljen članovima skupštine najmanje 30 dana pre održavanja skupštine.

Amandmani na predlog statuta,odnosno izmene i dopune statuta dostavljaju se skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune statuta, usvajaju se 2/3 većinom od ukupnog broja delegata skupštine sa pravom glasa.

Upravni odbor Saveza može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova, odlučiti da se o usvajanju Statuta ili drugog opšeg akta odlučuje pisanim putem, putem neposrednog glasanja – referenduma članova Saveza. Na neposrednom glasanju u ime člana Saveza pravo glasa ima zastupnik člana Saveza, ili lice sa specijalnim punomoćjem, overenim pečatom člana Saveza i potpisanim od zastupnika člana Saveza. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni 2/3 od ukupnog broja članova Saveza.

Način donošenja Statuta odnosno izmene i dopune Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine.

Opšta akta koje donosi upravni odbor Saveza, usvajaju se većinom od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Svaki član i svaki organ Saveza može dati inicijativu za donošenje,odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Saveza.

Javna rasprava se vodi samo o nacrtu statuta Saveza.

Staut Saveza se objavljuje na internet stranici Saveza.

 • Član 72.
Statut i druga opšta akta Saveza , kao sportska pravila iz Čl.3. st.1.tačka 20) i Čl. 5. stav 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno,   obuhvaćena nadležnostima Saveza.

Statut i druga opšta akta člana Saveza moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšeg akta člana Saveza i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta Saveza.

U slučaju nesaglasnosti odredbe Statuta i drugog opšeg akta člana Saveza sa odredbom Statuta i opšteg akta Saveza, neposredno se primenjuje odredba Statuta, odnosno opšeg akta Saveza.

 • Član 73.
Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica Saveza moraju biti u skladu sa opštim aktom Saveza i Zakonom a u suprotnom su ništave.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi članova Saveza moraju biti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Saveza i opštim aktima člana Saveza,  a u suprotnom su ništave.

Na odluke kao pojedinačne akte koje donose organi saveza i članova Saveza mora biti omogućeno pravo žalbe.

Lica u nadležnosti Saveza dužna su da pre pokretanja, u skladu sa Zakonom, sudskog spora za utvrđivanje ništavnosti odluke iz stava 1. i 2. Ovog člana podnesu žalbu, odnosno reviziju na spornu odluku.

 1. Statusne promene
 • Član 74.
Odluku o statusnim promenama donosi ,u skladu sa Zakonom o sportu, skupština Saveza,na predlog upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Upravni odbor saveza može, dvotrećinskom većinom,od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje pisanim putem neposrednog glasanja – referendum članova Saveza.Na neposrednom glasanju u ime člana Saveza pravo glasa ima zastupnik člana Saveza ili lice sa specijalnim punomoćjem , overenim pečatom člana Saveza i potpisanim od zastupnika člana Saveza. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova Saveza.

 1. Prelazne i završne odredbe
 • Član 75.
Opšti akti i rad Saveza usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statut, primenjivaće se akti doneti na osnovu predhodnog statuta,osim ako su u suprotnosti sa Zakonom o sportu, ili ovim Statutom.

 • Član 76.
Postojeći organi Saveza (upravni odbor, nadzorni odbor, predsedništvo), radna tela i imenovana lica nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani,odnosno imenovani.
 • Član 77.
Članovi Saveza dužni su da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa Zakonom o sportu i ovim Statutom, najkasnije do isteka roka za usklađivanje rada sa Zakonom o sportu.

Članovi Saveza dužni su da nakon usaglašavanja svojih Statuta sa Zakonom o sportu i ovim Statutom dostave Savezu jedan primerak svog Statuta u roku od 15 dana od dana donošenja.

 • Član 78.
Ako resorno Ministarstvo za sport, kao nadležni državni organ, zahteva izmenu određenih odredbi ovog Statuta zbog nesaglasnosti sa Zakonom, po tom zahtevu će se odmah postupiti, a na prvoj narednoj sednici Skupštine Saveza pristupiće se usvajanju istog.
 • Član 79.
Niko nema pravo da članu Saveza uskraćuje prava koja mu pripadaju po ovom Statutu, drugim opštim aktima Saveza, ukoliko je ovaj uredno registrovan i ukoliko je izmirio sve svoje obaveze prema Savezu.
 • Član 80.
Članstvo u Savez prestaje istupanjem, brisanjem ili isključenjem u skladu sa Pravilnikom o registraciji saveza, na osnovu odluke Skupštine Saveza.

Član Saveza može istupiti samo ako je odluku o istupanju donela skupština člana Saveza i o tome pismeno obavestila Skupštinu saveza,uz navođenje razloga za svoje istupanje.

Član saveza,može biti brisan iz članstva Saveza,ukoliko je došlo do pravnog prestanka postojanja člana odnosno ukoliko nije izvršio registraciju po važećem Pravilniku o registraciji.

Član saveza može biti isključen iz članstva odlukom Skupštine saveza ukoliko svojim delovanjem bitno narušava interes Saveza.

 • Član 81.
Savez može prestati sa radom samo na osnovu razloga predviđenih Zakonom, ili na osnovu odluke skupštine Saveza usvojene dvotrećinskom većinom njenih članova.
 • Član 82.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Saveza koji je usvojila Skupština na sednici 7.2.2017.godine.
 • Član 83.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog usvajanja.

                                                                                                                              Predsedavajući skupštine :

Miloš Nikolić

Zastupnik/Direktor saveza :

Dejan Ocokoljić

 

Visits: 149
Total: 343636
Total Page Visits: 127 - Today Page Visits: 1